Næring

KONTRAKTSRETT
Utforming, tolkning og løsning av tvister relatert til norske og engelskspråklige kommersielle kontrakter, blant annet knyttet til handel, produksjon, offshore, finansiering, bygg- og anlegg, samt immaterielle rettigheter.

 

SELSKAPSRETT OG TRANSAKSJONER
Etablering av selskaper, selskapsrettslige avtaler/ joint ventures, samt selskapsrettslige transaksjoner, herunder kjøp og salg av virksomheter.

 

FAST EIENDOM
Bygg- og anleggskontrakter, herunder bygging av infrastruktur, tvister vedrørende fast eiendom.

 

TELEKOMMUNIKASJON
Kontrakt- og regulatoriske spørsmål knyttet til teleleveranser.

 

IMMATERIELLE RETTIGHETER

Vi bistår næringslivet med sikring av immaterielle rettigheter ved kontrakter og registrering.

 

ARBEIDSRETT
Ansettelsesavtaler, utforming av retningslinjer ved nedbemanning, bistand i tvister vedrørende ansettelsesforhold.

 

SAMFUNNSANSVAR
Utarbeidelse av etiske retningslinjer og rutiner for bedrifter vedrørende samfunnsansvar, herunder regler om korrupsjon, hvitvasking mv. Bistand ved lovovertredelser.

 

TVISTELØSNING
Prosessoppdrag for ordinære domstoler og voldgiftsdomstoler.