Vilkår

ADVOKATFIRMAET
INTERJURIS DA
FORRETNINGSVILKÅR.

 

1. GENERELT
Disse forretningsvilkår gjelder for alle oppdrag som utføres av InterJuris, og kan bare fravikes ved skriftlig avtale. Ansvarlig advokat er den som mottar oppdraget, unntatt når det avtales at oppdraget i hovedsak skal utføres av en annen av våre partnere.

Vår rådgivning omfatter bare rettsspørsmål underlagt norsk rett. Skatte- og avgiftsmessige problemstillinger med tilknytning til et oppdrag omfattes ikke med mindre det er særskilt avtalt. Vår rådgivning er knyttet til oppdragets spesifiserte fakta og må derfor ikke benyttes til andre formål enn det som følger av oppdraget.

2. KUNDEKONTROLL
I henhold til hvitvaskingsloven skal det som hovedregel foretas kundekontroll med identifikasjonskontroll. Klienten plikter å medvirke til slik identifikasjonskontroll.

3. TAUSHETSPLIKT
Med mindre noe annet er avtalt, har advokatfirmaets advokater adgang til å dele opplysningene med andre medarbeidere i firmaet så langt det er nødvendig. Alle våre medarbeidere taushetsplikt i forbindelse med oppdrag. Uavhengig av denne plikten ansees klienten å ha samtykket til at vi gir klientens øvrige rådgivere eller andre taushetsbelagt informasjon når dette er nødvendig for gjennomføring av oppdraget. Ønsker klienten sterkere begrensninger må dette meddeles oss skriftlig.

Vi har også rett til å formidle taushetsbelagt informasjon til offentlig myndighet når dette er pålagt ved lov. Vi plikter blant annet å rapportere mistanke om hvitvasking og terrorfinansiering til myndighetene. Vi har ikke lov til å informere klienten om slik rapportering.

4. PERSONOPPLYSNINGER
I den grad det er nødvendig for oppfyllelse av oppdraget vil advokatfirmaet behandle personopplysninger, herunder også særlige kategorier personopplysninger om det er nødvendig, i samsvar med personopplysningsloven og annet regelverk. Andre parter, som motparter, domstol og offentlige organer, vil kun få tilgang til personopplysningene i den grad dette er nødvendig for oppdraget. Klienten har rett til innsyn i og informasjon om de behandlede opplysninger, samt adgang til å kreve retting av mangelfulle opplysninger. Behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven er advokatfirmaet ved daglige leder og ved spørsmål om vår behandling av personopplysninger kan saksansvarlig advokat kontaktes.

5. INTERESSEKONFLIKTER, RETT TIL Å AVSLUTTE OPPDRAG.
Klienten skal gi opplysninger om oppdraget, motparter og andre interessenter slik at vi kan avgjøre om vi kan påta oss saken uten å komme i interessekonflikt, jfr. Advokatforskriftens kapittel 12, pkt. 3.2. Dersom det likevel skulle oppstå konflikt med disse reglene, forbeholder vi oss retten til å avslutte oppdraget.

Klienten skal orientere oss mest mulig fullstendig om saken. Klienten må ikke tilbakeholde informasjon som klienten med rimelighet skjønner kan ha betydning for våre vurderinger. InterJuris skal vurdere klientens rettslige stilling og gi råd om videre håndtering av saken. Dersom klienten og InterJuris ikke blir enige kan InterJuris velge å trekke seg fra videre behandling av saken ved hevning som nevnt i punkt 15 nedenfor.

6. ANDRE RÅDGIVERE
Klienten kan ved behov anmode oss om å engasjere andre rådgivere i anledning oppdrag, herunder utenlandske advokattjenester. Slikt engasjement skjer på vegne av klienten. Bare klienten skal være ansvarlig for betaling av honorar og utlegg til slike rådgivere, selv om InterJuris eller ansvarlig advokat formelt fremstår som rådgiverens oppdragsgiver.

7. ANSVAR – BEGRENSNINGER.
Advokater plikter å stille sikkerhet for erstatningsansvar advokaten kan pådra seg under utøvelse av advokatvirksomhet. Sikkerheten er p.t. NOK åtte millioner. Dersom ikke annet følger av ufravikelig lov er advokatens ansvar begrenset til dette beløp. Partnerne i InterJuris har etter selskapsavtalen ikke deltakeransvar for erstatningsansvar som InterJuris måtte pådra seg i anledning oppdrag, når minst en av advokatene er solidarisk ansvarlig med InterJuris, jf. domstolslovens §232.

Verken InterJuris eller ansvarlig advokat har ansvar for utfallet av rettstvister, eller for kvaliteten av andre rådgiveres bistand og råd. Klienten kan ikke kreve at InterJuris og våre advokater skal ikke være solidarisk ansvarlig med slike rådgivere. InterJuris, dets partnere og ansatte skal ikke under noen omstendighet være ansvarlige for indirekte tap eller konsekvenstap, herunder driftstap, tap av fortjeneste, tap av goodwill m.v. Vi har heller intet ansvar for følgene av at vår rådgivning benyttes til andre formål enn det som følger av oppdraget.

Advokatfirmaet er ikke ansvarlig for feil begått av rådgivere som advokatfirmaet har henvist til eller for underleverandører som advokatfirmaet etter avtale med klienten har overlatt deler av oppdragsutførelsen til.

8. KOMMUNIKASJON MED KLIENT
Advokatfirmaet gjør oppmerksom på at elektronisk datakommunikasjon (e-post, fax, mv) generelt lider av svakheter som innebærer at uvedkommende under gitte forutsetninger kan få innsyn i kommunikasjonen. I den grad konfidensialitet er nødvendig, vil det kunne treffes sikringstiltak (herunder kryptering og sladding) for å hindre uautorisert innsyn i slik kommunikasjon. Som et moment i vurderingen om konfidensialitet er nødvendig, vil vektlegges klientens sending av usikret elektronisk informasjon til advokatfirmaet.

Med mindre annet er avtalt vil korrespondanse i saken normalt bli meddelt Dem ved bruk av e- post som ikke er kryptert.

9. IMMATERIELLE RETTIGHETER.
Vi har opphavsrett og andre aktuelle immaterielle rettigheter til dokumenter og andre produkter vi har utarbeidet i forbindelse med oppdraget. Med mindre det foreligger samtykke fra InterJuris kan dokumenter vi har utarbeidet ikke benyttes til andre formål enn det som følger av oppdraget.

10. SALÆR OG ANDRE KOSTNADER
Advokattjenester prises som regel etterskuddsvis med endelig avregning etter at oppdraget er avsluttet. I følge reglene om god advokatskikk er medgått tid en vesentlig faktor ved salærberegningen, men også sakens vanskelighet, viktighet og utfall kan tas i betraktning ved beregningen.

Kostnader til kopiering, ekstern bistand, kurerforsendelse, reiser og annet som er knyttet direkte til utførelsen av oppdraget, kommer i tillegg og angis særskilt på faktura. Faktura vil gi nærmere opplysninger og parten kan be særskilt om å få opplyst og spesifisert/forklart salærberegningen.

11. TIMEPRISER
Det faktureres normalt for hvert påbegynt kvarter. Vi forbeholder oss rett til å justere timeprisen når et oppdrag er eldre enn 6 måneder. Ved løpende oppdrag for klienten kan timeprisen reguleres for alle oppdrag når det eldste er mer enn 6 måneder gammelt.

12. FAKTURERING
Fakturering for medgått salær og påløpte kostnader skjer i utgangspunktet hver annen måned. Dette kan fravikes av advokaten dersom dette finnes hensiktsmessig ut fra sakens art eller andre forhold.
Etter forfall beregnes det forsinkelsesrente etter lov om renter ved forsinket betaling. Advokaten kan stanse arbeidet og holde tilbake sakens dokumenter inntil faktura er betalt. Advokatfirmaet kan motregne fakturaer i midler klienten har innestående på klientkonto i advokatfirmaet.

13. FORSKUDD
Før arbeidet starter kan det kreves innbetaling av forskudd til klientkonto til dekning av salær og utlegg, herunder rettsgebyr. Likeledes kan det være behov for å kreve forskudd under sakens gang. Før forskudd er mottatt plikter ikke advokaten å utføre annet arbeid enn det som trengs for at parten ikke skal lide rettstap.

14. RETTSHJELPFORSIKRING OG ANNEN DEKNING
Flere alminnelige forsikringsordninger kan bidra til å få refundert deler av egne advokatutgifter. Parten må derfor gi advokaten informasjon om sine forsikringsdekninger. Advokaten vil da forespørre og avklare hos forsikringsgiver om dekning tilstås parten i saken. Innvilget rettshjelpsforsikring fritar ikke parten for å betale fakturaene til advokaten.
Det samme gjelder i andre tilfeller hvor parten er gitt tilsagn fra andre om dekning av advokatutgifter.

15. SAKSOMKOSTNINGER
Det vil alltid være en risiko knyttet til sakens avgjørelse og advokaten vil i sin alminnelighet ikke ha ansvar for sakens utfall. Dersom saken kommer til avgjørelse i domstolene vil saksomkostninger kunne bli tilkjent.
Hovedregelen er at den som taper må betale saksomkostninger til den andre part, men det er omfattende unntak. Kostnadene for den tapende part kan altså bli dobbelt – eller mer enn dobbelt – av salæret til egen advokat.

16. KLAGE – DISIPLINÆRNEMND
Mener De at salæret er for høyt eller det bør rettes kritikk mot måten advokaten har skjøttet oppdraget på, oppfordres klienten til straks å ta dette opp med ansvarlig advokat eller daglig leder. Advokatfirmaet vil umiddelbart vurdere de påklagede forhold.

Advokatforeningens disiplinærutvalg behandler klager over at advokaten skal ha opptrådt i strid med regler for god advokatskikk eller skal ha krevd for høyt salær. Klagen må som hovedregel fremsettes innen seks måneder etter at klageren ble kjent med eller burde ha blitt kjent med det forhold klagen bygger på.

17. OPPSIGELSE AV OPPDRAGET
Parten kan når som helst frita advokaten fra oppdraget gjennom skriftlig eller muntlig oppsigelse som bekreftes skriftlig. Advokaten kan frasi seg oppdraget hvis parten gir uriktige eller ufullstendige opplysninger, ikke følger advokatens råd, ikke betaler, eller det inntrer slike omstendigheter at det med rimelighet ikke kan kreves at han/hun fortsetter oppdraget. I slike tilfeller plikter likevel advokaten å utføre slikt som ikke kan utstå uten at klienten utsettes for rettstap. Ved oppsigelse av oppdraget skal det faktureres og betales for utført arbeid og kostnader/utlegg frem til oppsigelsen. Advokaten har tilbakeholdsrett i sakens dokumenter til oppgjør har funnet sted.

18. ARKIVERING
Med mindre annet avtales vil sakens dokumenter bli oppbevart hos INTERJURIS i ti år, og deretter makulert. Originaler av rettsstiftende dokumenter overlates parten, og kun kopier vil være i advokatens arkiv i denne tiårsperioden. Parten må derfor selv besørge arkivering av originaler og saksdokumenter.

19. LOVVALG OG JURISDIKSJON
Avtalen mellom klienten og InterJuris er underlagt norsk rett.

Tvist mellom klient og InterJuris som ikke løses i minnelighet skal fremmes for Kristiansand tingrett.

 

[1] Jf. personopplysningsloven § 13 og personopplysningsforskriften § 2-11.